پیامدهای بد، ریسک‌ها و موانعی که مشتریان می‌خواهند از آن‌ها اجتناب کنند زیرا آن‌ها را از انجام کار (به‌صورت مؤثر) بازمی‌دارد.