ماهیت یک پیام ارتباطی یا گفتمان و درک مخاطبان موردنظر از آن است. محتوا هم شامل اطلاعاتی است که ارائه‌شده‌اند و هم شامل شیوه ارائه اطلاعات است. محتوا مانند ابزار اتصال عمل می‌کند و باعث بازگشت بازدیدکنندگان یک وب‌سایت می‌شود و از خروج آن‌ها جلوگیری می‌کند.