افزایش سریع و پایدار قیمت‌ها که توسط برخی شاخص‌ها (مانند شاخص قیمت مصرف‌کننده) در طول ماه‌ها یا سال‌ها اندازه‌گیری می‌شود و در کاهش قدرت خرید منعکس می‌گردد. بدترین اثرات تورم روی افرادی خواهد بود که دستمزد ثابت دارند. تورم یک عامل بازدارنده برای پس‌انداز است.
هیچ علت یکتایی که ازنظر جهانی برای تورم پذیرفته‌شده باشد وجود ندارد و نظریه اقتصادی مدرن سه نوع تورم را توصیف می‌کند: (۱) تورم ناشی از فشار هزینه که از افزایش دستمزد‌ نیروی کار و فشار آن به کسب‌و‌کارها برای افزایش قیمت محصولاتشان برای پوشش هزینه‌های بالاتر نیروی کار ایجاد می‌شود و خود منجر به تقاضای دستمزد بالاتر خواهد شد. (مارپیچ قیمت دستمزد) (۲) تورم ناشی از فشار تقاضا که از افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌شود (۳) تورم پولی که به دلیل افزایش عرضه پول (به علت چاپ پول بیشتر توسط دولت برای پوشش کسری آن) ایجاد می‌شود.