۱ -درصدی از بازار که یک موسسه یا محصول به دست می‌آورد.
۲-نسبت فروش یک محصول یا خدمت ارائه‌شده یک شرکت، به کل فروش آن محصول در بازار است.