انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

The ability to leverage an API of user's choice to show Block DX pricing in BTC enabled by end of September. توانایی استفاده از یک API از انتخاب کاربر برای نشان دادن قیمت بلوک DX در BTC فعال تا پایان سپتامبر.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/dx-btc-pricing/