فعالیت‌هایی با هدف پیدا کردن قیمت بهینه محصول است که معمولاً شامل همه اهداف بازاریابی، تقاضای مصرف‌کننده، ویژگی‌های محصول، قیمت‌گذاری رقبا و روند‌های اقتصادی و بازار می‌شود.