در راستای فرهنگ و ارتقاء سطح آگاهی عمومی دانش آموزان از مفاهیم بیمه و تأمین اجتماعی و همچنین ترویج فرهنگ بیمه های اجتماعی ، طرح دومین دوره بازدید دانش آموزان مقاطع تحصیلی استان خوزستان از شعب تأمین اجتماعی استان آغاز شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ،دکتر محمود یارعلیزاده مدیر کل تأمین اجتماعی خوزستان با اشاره به اهداف این طرح گفت : سعی شده است تا دانش آموزان با مفاهیم بیمه و تأمین اجتماعی ، ارتقاء اعتلای سرمایه های اجتماعی ، ترویج فرهنگ بیمه های اجتماعی و گسترش پوشش بیمه ای و همچنین ایجاد زمینه و بستر سازی لازم برای ارتقاء پذیرش مسئولیت های اجتماعی در کنار این بازدیدها آموزش ببینند ، چرا که این عزیزان نسل مولد و کارآفرین فردای کشور هستند.
مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان تصریح کرد: این طرح طی دو مرحله و در سطح ٣٥ شعبه تأمین اجتماعی استان اجرا می شود و بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان دانش آموزی اجرای بازدید ها در دو گروه ٢٠ و ٤٠ نفره و بر اساس فضای فیزیکی و تیپ شعب تأمین اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است .


http://www.tamin.ir/News/Item/56419/2/56419.html