انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


سخنگوی شرکت مخابرات ایران از استقبال ۱۴۷ هزار نفر شامل مشتریان بسته‌های قبلی مخابرات و مشتریان جدید از بسته‌های مدل غیرحجمی اینترنت براساس مصرف منصفانه خبر داد.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-571558