شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده‌ای ارباب حِرَف تشکیل می‌شود و شرکا، مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می‌برند.
شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:
۱. فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند.
۲. تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هریک از آن‌ها.