مرحله سوم در چرخه عمر محصول که در آن درآمد حاصل از فروش به‌سرعت افزایش می‌یابد و سود به اوج می‌رسد و بعدازآن، مرحله افول آغاز می‌شود.