کسی است که سرانجام درباره خرید یا اجزای آن، اینکه آیا خرید انجام شود یا نه، چه چیزی خریده شود، چطور خریده شود و یا از کجا خریده شود، تصمیم می‌گیرد.