فرآیند انتخاب یک گزینه منطقی از بین گزینه‌های موجود را تصمیم‌گیری گویند.

روش‌ها و راهبردهایی به‌منظور ارزیابی موقعیت‌ها و امکانات و گزینش راه‌های عملی که به‌احتمال‌زیاد اهداف یا نتایج مطلوب را تحقق می‌بخشد.

اقدام به تصمیم‌گیری عقلایی، به‌طورمعمول باید شامل این مراحل باشد: تشخیص مشکل اصلی، شناخت راه‌های ممکن برای حل مشکل، گزینش معیار سنجش، برآورد نتیجه اصلی حاصل از هریک از راه‌حل‌ها و انتخاب بهترین راه‌حل.