فرآیندی که در آن (۱) مصرف‌کنندگان نیازهای خود را شناسایی می‌کنند (۲) اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند (۳) گزینه‌ها را ارزیابی می‌کنند (۴) تصمیم به خرید می‌گیرند. این اقدامات با عوامل روانی و اقتصادی تعیین می‌شوند و توسط عوامل محیطی مانند عوامل فرهنگی، گروه و ارزش‌های اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرند.