ارائه یا انتشار اطلاعات یا دیدگاه‌ها دربارهٔ کالاها، خدمات یا سازمان و غیره، با این هدف که نظر خریداران را به آن‌ها جلب کند و یا تصویری ذهنی یا پرستیژی از آن در میان مردم به وجود آورد. در تبلیغات می‌توان از رسانه‌های گروهی مانند مجله، روزنامه، رادیو، تلویزیون و همچنین وسایل دیگری مانند پست و پوستر استفاده کرد.