هر احساس و برداشتی که بعد از دیدن یا شنیدن پیام‌های تبلیغاتی در فرد ایجاد می‌شود.
(منبع: کتاب فرهنگ کارآفرینی)

۱. در تبلیغات: تعداد مخاطبانی که در معرض یک برنامه رسانه‌ای قرار گرفته‌اند.
۲. در بازاریابی اینترنتی: پایه و اساسی که بر مبنای آن، بنر تبلیغاتی به فروش می‌رسد. معمولا به‌صورت یک قاعده کلی هر ده بازدید از صفحه (Hits) مساوی یک بازدید تبلیغ (Impression) به‌حساب می‌آید.
(منبع: Online Business Dictionary - BusinessDictionary.com)