دیدن دارایی و خلق فرهنگ و سبک جدید ارتباطی بین ذینفعان و جمع سپاری منابع و شرکای کلیدی و استفاده هدفمند و هوشمند از تمام ابزارها بدون تعصب به فناوری
مشکل بزرگ ایرانیان هست که فکر می کنند با استفاده از سایت ، اپ ، دیجیتال مارکتینگ می توانند کسب و کار بسازند
در حالیکه باید واقعیت را دید