یعنی ابتدا درک منابع کلیدی
دوم ارزش گذاری منابع
سوم برنامه ریزی درست و کارا برای بهره وری منابع
چهارم ارزیابی متریک کارایی منابع (ارزیابی متریک: ارزیابی قابل اندازه گیری)
پنجم باز آرایی منابع: فرض کنید در گام چهارم می رسیم ضعف هایی در بهره برداری سرمایه انسانی داریم
با باز آرایی فرایندها در زیر سیستم منابع انسانی بهره وری را افزایش میدیم