مقیاسی برای سنجش این‌که پیدا کردن یک سایت برای بازدیدکنندگان و خزنده‌های موتور‌های جستجو تا چه حد آسان است. سایتی که به‌خوبی لینک شده و سازمان یافته است قابلیت دسترسی بسیار خوبی دارد و توسط موتورهای جستجو مهم ارزیابی می‌شود.