بازار شناسی یعنی شناخت جامعه هدف و پیدا کردن نقاط تماس تخمین رفتار