انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Listing in some of the top 15 exchanges in Q2, 2019. فهرست در برخی از ۱۵ تبادل برتر در Q2، ۲۰۱۹٫
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/exchange-listings-5/