از مردادماه سال 94 با همفکری و همیاری جمعی از دوستان نخستین گام در جهت راه اندازی نشریه سرند برداشته شد. ماهنامه سرند ماحصل تلاش جمعی است که دل در گروه مسایل اجتماعی دارند. می دانیم و اشراف داریم که نقد، خاصه نقد خویشتن، چندان دلپذیر نیست بویژه برای ما ایرانیان که اعتراف به اشتباه و تجدیدنظر در رفتار و گفتار جایگاه ضعیفی دارد. از طرفی قصد نداریم تا ذکر مصیبت کنیم به ترتیبی که موجب خستگی و تکدر خاطر مخاطبان گردیم. بلکه با دیدی فراخ تر از تلاش، امید و چشم انداز هم صحبت کنیم تا نشان دهیم به رغم همه مشکلات و سختی می توانیم اگر بخواهیم. از طرفی فضای کنونی جامعه ایران به شدت منفعل و گریزان از مطالعه است! شاید محدودیت های موجود در حوزه نشر از دلایل مهم این بی رغبتی باشد اما مطمنا تنها دلیل آن نیست.
بخشی از این مهم به بی حوصلگی و البته همه چیز دانی ما برمی گردد. ما کمتر می خوانیم و بیشتر حرف می زنیم چون گمان داریم در باب همه مسایل صاحب نظریم. طبعا چنین ذهنیتی خود را نیازمند به مطالعه احساس نمی کند. از سوی دیگر کم نیستند مطالبی که با همین رویکرد منتهی نه در مقام خواننده یا مخاطب که در مقام نویسنده کباده علم و ادب می کشند و نگاهی به اصطلاح از بالا به پایین دارند. رویکردی که به تعبیری تو ذوق مخاطب می زند، خاصه اگر رویه انتقادی باشد، وی را طرد می کند و از خود می راند. این همه چیز دانی از هر دو سو (چه از جانب نویسنده و چه از جانب خواننده) ثمره ای جز برکشیدن دیوار بی اعتمادی ندارد. یکی خود را دانای کل می داند و صرفا به نسخه نویسی و تز دادن می پردازد و سوی دیگر که عموما غرق در روزمرگی است با برچسب صحبت های روشنفکری و یا بی فایده خواندن چنین اقداماتی، به مقابله و مقاومت برمی خیزد. گرچه کار سخت و دشواری است و سرند مدعی حل همه مسایل موجود در این رابطه نیست، اما تلاش دارد تا پرداختن به مسایل گوناگون اجتماعی، تفسیر خود از محیط پیرامون را با مخاطب در میان بگذارد، مخاطبی که الزاما نظری موافق و همسو با مطلب یا مطالب منتشر شده در ماهنامه ندارد. به بیانی دیگر تلاش داریم تا با مخاطبان خود پایه صحبت بنشینیم و گامی هر چند کوچک در جهت جایگزینی همیاری، همکاری و هم فکری با روحیه پرخاشجو، مبارزه طلب و مستبد به رای برداریم. از این رو ناگفته پیدا است که سرند از نظر مخاطبان خود، خاصه اگر نقد بر تمجید پیشی گیرد، استقبال می کند.