تمامی سیستم های عملیاتی نسل قدیمی که برای بخش‌های مختلف یک آژانس گردشگری طراحی شده‌اند، به مرور زمان به علت عملکرد جزیره‌ای، آسیب‌ها و هزینه‌های بسیاری به ساختار سازمان وارد می‌کنند؛ در حالی که با استفاده از نرم‌افزار یکپارچه مدیریت آژانس های گردشگری و مسافرتی نماگشت، شکاف میان فرآیند های مختلف پُر‌شده و یکپارچگی اطلاعاتی و فرآیندی آژانس شما ارتقاء می‌یابد. از طرفی امکان ارائه خدمات الکترونیک به شکل چشم گیری آسان شده و باعث افزایش کارایی و سود دهی آژانس شما می‌شود.