صفات و خصوصیات متمایز یک آیتم، شخص، پدیده و غیره است که معمولا به سه دسته تقسیم می‌شوند:
(۱) فیزیکی
(۲) کاربردی
(۳) عملیاتی