یکی از هفت ابزار کیفیت است که روابط بین همه عواملی (عللی) که منجر به موقعیتی مشخص (اثر) می‌شود را نشان می‌دهد. این ابزار برای شناسایی مشکلات و علل ایجاد آن‌ها نیز به کار می‌رود. این ابزار به شناسایی علل عمده می‌پردازد و سپس آن‌ها را به زیر- علل تجزیه می‌کند و در صورت وجود، زیر-بخش‌های بیشتری برای آن پیدا می‌کند. این ابزار را نمودار استخوان ماهی (به دلیل شباهت آن به یک اسکلت ماهی) یا نمودار ایشیکاوا (نام مخترع آن) نیز می‌نامند.