فیلتر شدن تلگرام دی ماه 96
https://startupforum.ir/7506

در تاریخ فوق تلگرام مدام دچار قطعی و اختلال است و این اختلال به شماره موبایل های ایرانی مربوط است .