فرایند طراحی، آزمون، ایجاد و مدیریت ارزش‌های پیشنهادی در طول دوره‌ی کامل عمر آن‌ها.