تفاوت بین درآمد و هزینه‌های حاشیه‌ای محصولتان است که به‌صورت درصد بیان می‌شود. برای مثال، سود ناویژه‌ی بیست درصد به این معناست که درآمدتان از هر واحد محصول بیست درصد بالاتر از هزینه‌های آن واحد.