حاشیه سود نسبتی است که سودآوری را به ازای هر ریال از فروش نشان می‌دهد و از تقسیم سود (بعد از کسر مالیات) به فروش حاصل می‌شود. این یکی از معیار‌های سوددهی شرکت و شاخص ساختار هزینه‌های آن است. حاشیه سود انواع مختلفی دارد؛ ازجمله: حاشیه سود خالص و حاشیه سود ناخالص. مالکان کسب‌وکارهای کوچک از حاشیه سود ناخالص برای اندازه‌گیری سودآوری یک محصول استفاده می‌کنند. به‌طور مثال اگر یک محصول را پنجاه هزار تومان فروخته باشید و برای آن محصول سی و پنج هزار تومان هزینه کرده باشید، حاشیه سود ناخالص شما ۳۰٪ است.
حاشیه سود خالص نوع دیگری است که سودآوری کل شرکت را بررسی می‌کند و از نسبت میزان سود کل (تفاضل کل فروش شرکت و مخارج کسب‌وکار) بر درآمد کل به دست می‌آید. برای مثال اگر کسب‌وکار جدید شما سیصد هزار تومان درآمد داشته باشد و میزان مخارج کلی هم دویست و پنجاه هزار تومان باشد، حاشیه سود خالص شما ۱۶٪ خواهد بود.