نخستین سرمایه‌ای که برای تأسیس و بنیانگذاری یک شرکت به مصرف می‌رسد.

پول استفاده‌شده برای شروع یک کسب‌وکار یا شرکت جدید.