نوعی از طوفان فکری است که کنترل‌شده تر است و در جلسات حل مسئله برای تشویق تفکر خلاق و بدون دخالت گروه در فرآیند تولید ایده استفاده می‌شود.
هر عضو تیم ایده خود را در پایین برگه‌ای نوشته و در آخر ایده‌ها یکی‌یکی مورد ارزیابی و اولویت‌بندی قرار می‌گیرند.