تکنیک چرا دقیقاً مثل چراهای مکرری است که کودکان برای گسترش فهم خود درباره دنیای اطرافشان از والدین می‌پرسند؛ اما با این تفاوت که در بزرگ‌سالی باید یادگرفته‌هایمان را زیر سال ببریم. سادگی این تکنیک باعث شده است که بسیاری از مردم اهمیت و نقش آن را دست‌کم بگیرند درحالی‌که این تکنیک برای ایده‌یابی و ایده‌پردازی کاربرد خوبی دارد.
به‌عنوان‌مثال، برای شناسایی و تعریف درست و کامل مسئله می‌توان از این تکنیک استفاده کرد. استفاده از این تکنیک به ما کمک می‌کند تا موقعیت و وضعیت را بهتر و روشن‌تر مشخص کنیم و در فرآیند آن به ایده‌های جدیدی دست‌یابیم.