قسمتی از یک نوشته یا دیگر محتوای منتشرشده در یک وبلاگ است.


پست وبلاگ یک قطعه از نوشته‌ای است که بخشی از یک وبلاگ را به‌طور منظم تشکیل می‌دهد.