یکی از وظایف اصلی مدیریت و عبارت است از تجسم و طراحي وضعيت مطلوب در آينده و يافتن و ساختن راه‌ها و وسايلي كه رسيدن به آن را با ایجاد توازن بهینه میان خواست‌ها با منابع در دسترس فراهم کند. فرآیند برنامه‌ریزی شامل
۱. شناسایی اهداف
۲. اتخاذ راهبردهای دستیابی به آن‌ها
۳. تأمین وسایل موردنیاز
۴. اجرا و هدایت است.