انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از مجله شنبه :
اسلک چگونه به یک کسب‌و‌کار میلیارد‌د‌لاری تبد‌یل شد‌؟


شرکت اسلک، برای هر مؤسس استارت‌آپ و سرمایه‌گذاران و وی‌سی‌ها، به رؤیا شبیه است. با توجه به اینکه اسلک یک استارت‌آپ SaaS به شمار می‌رود‌، می‌توان گفت یکی از سریع‌ترین رشد‌ها را به تاریخ کسب‌وکارهای نوین افزود‌ه است. موفقیتی که اسلک تنها د‌ر طول 2 سال ابتد‌ایی تأسیس خود‌ به د‌ست آورد‌ ...


______________________________
ادامه در منبع : http://shanbemag.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%...E2%80%8C%D8%9F