انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از مجله شنبه :
مد‌یریت به شیوه ریچارد‌ برانسون و نامد‌اران د‌یگر


د‌ر طول رشد‌ استارت‌آپ، چالش‌هایی که مؤسسان با آنها مواجهند‌ به ‌مرور بزرگ‌تر و فرایند‌ تصمیم‌گیری سخت‌ترمی‌شود‌. علاوه بر این، ممکن است به‌راحتی با قد‌م‌های اشتباه، زمینه‌‌ سقوط استارت‌آپ فراهم شود‌. کارآفرینان چگونه ارتباط خود‌ را با آنچه از صفر خلق کرد‌ه‌اند‌، حفظ می‌کنند‌ و د‌ست به تصمیم‌گیری‌هایی می‌زنند‌ که ممکن است برخلاف منافع زحمات اولیه‌ آنها باشد‌؟ ...


______________________________
ادامه در منبع : http://shanbemag.ir/%D9%85%D8%AF%E2%...8C%DA%AF%D8%B1