لینک هایی هستند که به صورت غیر مستقیم به سایت های دیگر ارجاع داده می شوند.مثلا آدرس مرجع یک لینک برابر با example.com/x/2 هست و وقتی روی آن کلیک می کنید ابتدا به همین آدرس می رود و سپس به آدرس دیگری منتقل می شود.