انتقال از صفحه ای به صفحه دیگر – (هدایت دوباره) .برای مثال وقتی از سایت example.ir به سایت expampl.com منقل شوید، (با کلیک، به صورت خودکار یا …) شما از آدرس اول به آدرس دوم ریدایرکت شده اید.


When and how to use 301 redirects - Internet Newsletter for LawyersInternet Newsletter for Lawyers