به معنای اعتبار می باشد.هر سایتی دارای مقداری اعتبار است.هر چقدر اعتبار بیشتر باشد، قدرت سئوی آن سایت بیشتر است.اعتبار می تواند کم شود و یا زیاد شود.اعتبار چیزی نیست که با شاخصی بتوان آن را سنجید و به صورت غیر مطلق و نسبی محاسبه می شود.مقدار دقیق آن نزد هر موتور جستجو با توجه به الگوریتم های آن موتور جستجو محفوظ است.


Domain Authority (DA) - A Reflection of SEO Campaign