میزان پیک جستجوی عبارت ها را در قالب نمودار به صورت نسبی (پیک) نشان می دهد.


https://www.impossible.sg/using-goog...in-the-market/