بازار سازی یعنی وصل محصول به نقاط تماس
الان بازار سازی خیلی خلاقانه شده است!
نقاط تماس: محل حضور مشتری