انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Couple smart contracts with Ghost Protocol mechanisms and offer tools for developers. قراردادهای هوشمندانه با قراردادهای مکانیک پروتکل روح و ارائه ابزار برای توسعه دهندگان.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/privacy-smart-contracts/