OptiEnz

این شرکت نوپا یک سری حس‌گرها برای کمک به اندازه‌گیری مواد شیمیایی آلی در آب ازجمله هیدروکربن‌ها، الکل‌ها و قندها به کمک فیبر نوری تولید می‌کند. این حس‌گرها می‌توانند در صنایع نفت و گاز، نظارت بر آب‌های زیرزمینی و کنترل فرآیند تخمیر در صنایع تولید مواد غذایی و نوشیدنی به کار آیند.