شرکت آینده پژوهان نوآور کارگشا، در بهار 1396 تاسیس شد، در حال حاضر در سراسر کشور کلیه امور مربوط به خدمات اینترنتی قابل ارائه صنعت ساختمان شامل مشاوره، انعقاد قراداد، مطالعات امکان سنجی، ارائه نقشه های اجرایی، ارائه کتب و نرم افزارهای تخصصی، مطالعات مدرن سازی و هوشمندسازی، برگزاری مزایدات و مناقصات، معرفی شخصیت های حقوقی و حقیقی صاحب صلاحیت و محاسبات تخصصی حقوق و دستمزد، آنالیز مصالح و مدیریت پروژه را انجام می دهد.