🔘 تقریبا همه دست بلند کردند.

🔘 سخنران ادامه داد: چند نفرتان برنامه یا راهکاری برای میلیونر شدن دارید؟

🔘 تقریبا نیمی از دستها پایین افتاد.

🔘 برای رسیدن به زندگی موفق، به موفقیت فکر کنید، آن را آرزو کنید.

🔘 اما در صورتی به هدف خود می رسید که برنامه ای برای تغییر بریزید و بعد برای اتفاق افتادن آن دست به کار شوید.

☑️ ساده تر از حرف زدن و کاری دشوارتر از تبدیل حرف به عمل نیست.