⁣🔹 در سال اول فکر کنید استارت‌آپ همچنان هزینه می‌کند و از سال ۲ به بعد درآمد خواهد داشت ارزش آن به این صورت تعریف می‌شود که جریان نقدی سال tام را به مقدار جریان نقدی امروز تنزیل می‌کنیم.
🔸 برای استارت‌آپ‌ها ۳ تا ۵ سال را پروجکت می‌کنیم و از سال سوم و پنجم به بعد که استارت‌آپ ارزشی را خواهد داشت که به آن ارزش پایانی که این مقدار را نیز باید به زمان فعلی تنزیل کرده و با جمع جریانات نقدی این ۵ سال جمع کرده و ارزش استارت‌آپ را به دست بیاوریم.
⁣⁣🔹 برای محاسبه ارزش استارت‌آپ به روش dcf نیازمند اطلاعاتی هستیم که باید توجه داشته باشید که این مدل مالی باید شامل فرضیات اساسی، هزینه، اهداف تجاری و صورت سود و زیان موجود باشد.