یکی از مهم­ترین وظایف بازارهای مالی، پشتیبانی از بخش اقتصادی است. سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات برای آغاز به فعالیت، تجهیز یا گسترش فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند. یکی از مهم‌ترین شیوه‌های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه که مزایای بسیاری برای بانی و خریدار دارد، تأمین مالی به‌واسطه انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت است. از طرفی تأمین انتظارات سرمایه‌گذاران برای انتشار موفق اوراق الزامی است.نقد­شوندگی از مهم‌ترین پارامترهایی است که سرمایه‌گذاران مدنظر قرار می ­دهند. استفاده از سازوکار بازارگردانی یکی از مهم‌ترین راهکارها برای افزایش نقد­شوندگی اوراق بهاداری است که در بورس‌ها معامله می‌شوند. بازارگردان­ها موظف هستند نقدشوندگی اوراق تحت بازارگردانی خود را افزایش داده و نوسانات قیمتی را کاهش دهند. بررسی جامع عملکرد بازارگردان­ ها و روش‌های مختلف بازارگردانی با رویکرد تحلیل آماری می‌تواند با ارایه تصویری روشن از فضای موجود، فرصت‌های بهبود را آشکار سازد.

نگارنده: حسین پیرایش شیرازی نژاد , مریم بیناباجی

new.tse.ir/pages/Files/Peyvast/pf_21860.pdf

بورس اوراق بهادار تهران - آسیب شناسی بازارگردانی اوراق با درآمد ثابت با رویکرد تحلیل های آماری