هدف

ما بر این باوریم که با کمی خلاقیت و نو آوری وبا تاکید بر آشتی نسل ها و امید به زندگی میتوان دوران سالمندی را با سلامت و آرامش طی کرد


معرفی

ما بر این باوریم که با کمی خلاقیت و نو آوری وبا تاکید بر آشتی نسل ها و امید به زندگی میتوان دوران سالمندی را با سلامت و آرامش طی کرد
همقدمی به شما کمک می کند برای عزیزان خود در انجام اموری ماندد :
1- خرید
2- سلامت
3- اداری
4- سایر
آسان و دلپذیر کنید
استارت اپ همقدمی با توجه به نیاز جامعه وافزایش سالمندان و از طرفی مشغله ها فرزندان بنیان گذاری شده است به گونه ای که ما بر آنیم که همراهی را برای افراد سالمند در جهت انجام امور روزانه فراهم کنیم تا کاراهای عمومی خود مانند خریدو مراجعات خود را دکتر ویا کارهای اداریی را با همراهی شخصی قابل اعتماد انجام دهند