یکی از مهمترین مسائل موثر در تصمیم گیری مدیران دسترسی سریع و آسان به خبرهای مرتبط با سازمان است، نیوزویت با پایش دائمی بیش از 1200 رسانه، خبرگزاری و روزنامه، اخبار را استخراج کرده و به روابط عمومی ها کمک میکند تا موضع رسانه ها نسبت به سازمان خود را تحلیل نمایند. تعیین کلمات کلیدی، جستجوی مفهومی، تحلیل محتوا، بولتن ساز آنلاین، مقایسه فراوانی اخبار در رسانه ها و پایش روزنامه های کاغذی از قابلیت های نیوزویت است.