گروه فناوری تلیرکو در سال 95 و 96 موفق به نصب و ارائه پلتفرم دولت همراه بر بستر کد دستوری USSD) *4#) گردید و طی یک تفاهم نامه این پلتفرم را در نهاد ریاست جمهوری نصب و راه اندازی کرد تا خدمات دولت را بر روی اپراتورهای تلفن همراه به سازمان و نهاد و مردم ارائه دهد.