هدف نیل به تشکیل فضایی با گفتمان مردمی و همدل و همسو برای ایجاد پیشرفت، تحول و توسعه برای ایران و ایرانی.
معرفی فضایی برای تعامل و معرفی و فضاسازی در راستای تعالیهای فردی و شخصیتی، حیثیتی ، ملی. بهینه سازی سبک زندگی با نگاه بالا رفتن آگاهی از امکانات موجود در حلقه های دوستی و ارتباطی ، فارغ از نگرشهای عقیدتی و سیاسی یا مذهبی. به اشتراک گذاشتن ایده های نو برای کمک به یکدیگر برای عبور از بحران بیکاری. به اشتراک گذاشتن تجربیات و هدیه دادن ایده ها به یگدیگر برای ساختن رویدادی نو برای ایران عزیز ونگاهی نو و فارغ از نگرش من محور برای تولد ما. برای شروع میبایست یاد بگیریم فرهنگ و الگو هر ساختار را آگاهانه بشناسیم و در صورت پذیرش تبعیت کنیم. خانواده "پروژه من کی هستم ؟" آرمانی با افق دیدی بلند به پهنای سعادت و خوشبختی برای یکایک انسانهای روی کره ی خاکی دارد. اما تا زمانی که نتوانیم "تغییر" را در خود خمود ایجاد کنیم، این آرمان توهمی بیش نخواهد بود که محقق شدن آن محال ممکن است. تا نیاموزیم به خود کمک کنیم برای به روز شدن دیدمانمان هرگز نخواهیم آموخت دستگیری و همدلی را. اینجا ، جای شعار دادن و حرف زدن نیست. به جای تبلیغ بیایید دست در دست هم دهیم. مهر همه چیز را به ما بازخواهد داد. بازگشت به سوی مهر یک انتخاب است نه یک اتفاق.